Önümler

 • 01

  Metal göwher üweýji gurallary

  Her dürli metal göwher ýylmaýjy diskler, dürli baglanyşyklar arkaly pol ýylmaýjylarynyň giň toplumyna gurnalyp bilner.

 • 02

  Rezin göwher ýalpyldawuk gaplar

  Çygly we gury rezin padleri, geçiş ýassyklary, gyrasy we burç ýalpyldawuk padleri we ş.m.

 • 03

  PCD we Buş Hammers

  Örtügi aýyrmak üçin kompýuterler;Örtük aýyrmakdan başga-da beton pollarda bezegli ýa-da süýşmeýän görnüşi döretmek üçin Buş çekiçleri.

 • 04

  Kubok tigirleri we üweýji tigirler

  Surfaceerüsti taýýarlyk üçin burç ýylmaýjysyna oturdylan kubok tigirleri;Blastrac, Klindex we ş.m. ýaly üweýjiler üçin ýylmaýjy tigirler.

 • 01

  Metal göwher üweýji gurallary

  Her dürli metal göwher ýylmaýjy diskler, dürli baglanyşyklar arkaly pol ýylmaýjylarynyň giň toplumyna gurnalyp bilner.

 • 01

  Rezin göwher ýalpyldawuk gaplar

  Çygly we gury rezin padleri, geçiş ýassyklary, gyrasy we burç ýalpyldawuk padleri we ş.m.

 • 01

  PCD we Buş Hammers

  Örtügi aýyrmak üçin kompýuterler;Örtük aýyrmakdan başga-da beton pollarda bezegli ýa-da süýşmeýän görnüşi döretmek üçin Buş çekiçleri.

 • 01

  Kubok tigirleri we üweýji tigirler

  Surfaceerüsti taýýarlyk üçin burç ýylmaýjysyna oturdylan kubok tigirleri;Blastrac, Klindex we ş.m. ýaly üweýjiler üçin ýylmaýjy tigirler.

Iň gowy satyjylar

 • Zawod
  meýdany (m2)

 • Sergiler
  gatnaşdy

 • Countriesurtlar
  eksport edildi

 • Patentler

 • zilion ofisi
 • Hormatly şahadatnama
 • Sergi suratlary

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Göwher gurallaryny öndürmek boýunça 19+ ýyllyk tejribe;

 • Içerki we halkara patentleriň 63-si;

 • 5 Senagat standart taslama bölümi;

 • 100+ Bütin dünýäde sergiler;

 • Senagat ýolbaşçylaryndan 20+ OEM taslamalary.

Bir Stocka kody: 831862

AUBYRY ..

Biziň blogymyz

 • Çygly göwher ýalpyldawuk padleri nädip ulanmaly

  Mermer poluň ýumşak täzelenişi: Daş pol birneme çyzylan we ýumşak abatlaýyş işleri bilen täzelenip bilner.Olderde köne mum bar bolsa, ilki ony mum bilen çalyň we on minutlap ýuwmak üçin 800 # göwher ýalpyldawuk pad ulanyň.Bellik: g saklamak üçin çägeleme wagtynda suw goşuň ...

 • Pol reňk gurluşynda beton poly üwemegiň ähmiýeti

  Epoksi poluň boýagy gurluşykdan ozal ýeriň ýagdaýyny tassyklamaly.Uner deň däl bolsa, köne boýag bar, boş gatlak we ş.m. poluň umumy gurluşyk täsirine gönüden-göni täsir eder.Bu ulanylýan boýagyň mukdaryny azaldyp, ýelmeşmegi artdyryp, ...

 • Jaýlanan beton pol senetçilik ukyplaryny paýlaşmak

  Jaýlanan beton pollar çaltlyk bilen adamlaryň halaýan pollarynyň birine öwrülýär.Polatlanan beton pol, beton ýuwaş-ýuwaşdan ýuwujy maşynlar we göwher ýalpyldawuk padler ýaly abraziw gurallar bilen ýuwlandan we himiki gatylaşdyryjylar bilen birleşdirilenden soň emele gelen beton ýüzüne degişlidir.Co ...

 • Göwher ýylmaýjy diskiň galyňlygyny nädip tapawutlandyrmaly

  Göwher üweýji disk, esasy material hökmünde göwherden ýasalan we beýleki birleşdirilen materiallary goşýan ýylmaýjy disk guralydyr.Şeýle hem göwher ýumşak üweýji disk diýip atlandyryp bolar.Çalt ýuwmak tizligi we güýçli üweýiş ukyby bar.Göwher üweýji diskiň galyňlygyny göwher diýip hem aýdyp bolar ...

 • Resin göwher ýalpyldawuk ýassyklar bilen polýak kafelini nädip düzmeli

  Bizden köplenç Z-LION plitkalary täzeläp bolarmy diýip soraýarlar?Bu soraga jogap, elbetde, hawa, sebäbi ylmy nukdaýnazardan seredilende, islendik obýektiň gutarnykly gutarmagy täzelenip bilner, bu diňe abatlamagyň ähmiýetine baglydyr.Bejeriş keramiki ti üçin ...

 • beton ýalpyldawuk ýassyklar
 • göwher flap diskler
 • daş gurallary
 • zlion gurallary