Blog

 • Çygly göwher ýalpyldawuk padleri nädip ulanmaly

  Çygly göwher ýalpyldawuk padleri nädip ulanmaly

  Mermer poluň ýumşak täzelenişi: Daş pol birneme çyzylan we ýumşak abatlaýyş işleri bilen täzelenip bilner.Olderde köne mum bar bolsa, ilki ony mum bilen çalyň we on minutlap ýuwmak üçin 800 # göwher ýalpyldawuk pad ulanyň.Bellik: g saklamak üçin çägeleme wagtynda suw goşuň ...
  Koprak oka
 • Pol reňk gurluşynda beton poly üwemegiň ähmiýeti

  Pol reňk gurluşynda beton poly üwemegiň ähmiýeti

  Epoksi poluň boýagy gurluşykdan ozal ýeriň ýagdaýyny tassyklamaly.Uner deň däl bolsa, köne boýag bar, boş gatlak we ş.m. poluň umumy gurluşyk täsirine gönüden-göni täsir eder.Bu ulanylýan boýagyň mukdaryny azaldyp, ýelmeşmegi artdyryp, ...
  Koprak oka
 • Jaýlanan beton pol senetçilik ukyplaryny paýlaşmak

  Jaýlanan beton pol senetçilik ukyplaryny paýlaşmak

  Jaýlanan beton pollar çaltlyk bilen adamlaryň halaýan pollarynyň birine öwrülýär.Polatlanan beton pol, beton ýuwaş-ýuwaşdan ýuwujy maşynlar we göwher ýalpyldawuk padler ýaly abraziw gurallar bilen ýuwlandan we himiki gatylaşdyryjylar bilen birleşdirilenden soň emele gelen beton ýüzüne degişlidir.Co ...
  Koprak oka
 • Göwher ýylmaýjy diskiň galyňlygyny nädip tapawutlandyrmaly

  Göwher ýylmaýjy diskiň galyňlygyny nädip tapawutlandyrmaly

  Göwher üweýji disk, esasy material hökmünde göwherden ýasalan we beýleki birleşdirilen materiallary goşýan ýylmaýjy disk guralydyr.Şeýle hem göwher ýumşak üweýji disk diýip atlandyryp bolar.Çalt ýuwmak tizligi we güýçli üweýiş ukyby bar.Göwher üweýji diskiň galyňlygyny göwher diýip hem aýdyp bolar ...
  Koprak oka
 • Resin göwher ýalpyldawuk ýassyklar bilen polýak kafelini nädip düzmeli

  Resin göwher ýalpyldawuk ýassyklar bilen polýak kafelini nädip düzmeli

  Bizden köplenç Z-LION plitkalary täzeläp bolarmy diýip soraýarlar?Bu soraga jogap, elbetde, hawa, sebäbi ylmy nukdaýnazardan seredilende, islendik obýektiň gutarnykly gutarmagy täzelenip bilner, bu diňe abatlamagyň ähmiýetine baglydyr.Bejeriş keramiki ti üçin ...
  Koprak oka
 • Beton poly nädip ýuwmaly

  Beton poly nädip ýuwmaly

  Sixer alty taraply binalaryň arasynda iň köp ulanylýan ýer, şeýle hem agyr senagat kärhanalarynyň ussahanalarynda we ýerasty garaageslarynda iň aňsat zaýalanýar.Senagat forkliftleri we ulaglary yzygiderli çalyşmak ýeriň zaýalanmagyna we ...
  Koprak oka
 • Göwher ýylmaýjy tigirleriň artykmaçlyklary we ulanylyşy

  Göwher ýylmaýjy tigirleriň artykmaçlyklary we ulanylyşy

  Senagat göwherleriniň köpüsi abraziw gurallary ýasamak üçin ulanylýar.Göwheriň gatylygy aýratyn ýokary bolup, degişlilikde bor karbidinden, kremniy karbidden we korunddan 2 esse, 3 esse we 4 esse ýokarydyr.Örän agyr iş böleklerini üwürip biler we köp artykmaçlyklary bar.Käbir ulanyjylar ...
  Koprak oka
 • Gyrymsy çekiç näme?

  Gyrymsy çekiç näme?

  Häzirki wagtda beton pollaryň ösmegi bilen gyrymsy çekiçler has meşhur bolýar.Diňe daş dokamak üçin uly awtomatiki gyrymsy çekiçlerde ulanylman, eýsem beton üweýji we pol örtügini aýyrmak üçin pol ýylmaýjylarda hem giňden ulanylýar.Gyrymsy çekiç köp maksatly gural o ...
  Koprak oka
 • Beton pol

  Beton pol

  Polatlanan beton pol näme?Polatlanan beton pol, gyzgyn pol diýlip hem atlandyrylýar, beton möhürleýji bejeriş serişdesinden we pol üweýji enjamlaryndan ýasalan poly bejermek tehnologiýasynyň täze görnüşidir.Dürli senagat pollarynda, esasanam zawod pollarynda we ýerasty ýerlerde giňden ulanyldy ...
  Koprak oka
 • Burç ýylmaýjy nädip ulanmaly

  Burç ýylmaýjy nädip ulanmaly

  Burç ýylmaýjy, ýylmaýjy ýa-da disk ýylmaýjy diýlip hem atlandyrylýar, kesmek, üwemek we ýuwmak üçin ulanylýan el bilen işleýän gural.Burç ýylmaýjy enjamyň kuwwaty elektrik hereketlendirijisi, benzin dwigateli ýa-da gysylan howa bolup biler.Burç ýylmaýjysynyň sesi po sesinde 91 bilen 103 dB aralygynda ...
  Koprak oka
 • Köne epoksi pol reňk filmini nädip aýyrmaly

  Köne epoksi pol reňk filmini nädip aýyrmaly

  Bezeg pudagynda iň köp asma materiallary gördük.Söwda meýdanynda daş, pol plitalary, PVX pol we ş.m. adaty zat.Senagat pudagynda epoksi pol giňden ulanylýar we bazara bolan isleg hem gaty uly.Wagtyň geçmegi bilen käbir müşderiler f ...
  Koprak oka
 • Terrazzo pollary üwemek we ýuwmak işleriniň jikme-jiklikleri

  Terrazzo pollary üwemek we ýuwmak işleriniň jikme-jiklikleri

  Terrazzo gumdan ýasalýar, dürli daş pigmentleri bilen garylýar, tehnika bilen ýuwulýar, soňra arassalanýar, möhürlenýär we mumdan ýasalýar.Şonuň üçin terrazzo çydamly, tygşytly we dowamlydyr.Indi olaryň hemmesi açyk we çal däl we t bilen deňeşdirip boljak terrazzo üweýji we ýalpyldawuk ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3