Göwher ýylmaýjy diskiň galyňlygyny nädip tapawutlandyrmaly

Göwher üweýji disk, esasy material hökmünde göwherden ýasalan we beýleki birleşdirilen materiallary goşýan ýylmaýjy disk guralydyr.Şeýle hem göwher ýumşak üweýji disk diýip atlandyryp bolar.Çalt ýuwmak tizligi we güýçli üweýiş ukyby bar.Göwher ýylmaýjy diskiň galyňlygyny göwher üweýji hem diýip bolar.Planşetleriň bölejikleriniň ululygy başga, dürli spesifikasiýalary üweýji planşetler galyňlyga we ululyga bölünýär.

göwher ýalpyldawuk gurallar-beton pol-pol-polishing-pad-6

Galyňlygygöwher ýylmaýjy gaplar

1. Meş tapawudy

Abraziw bölejikleriň ululygyna bölejikleriň ululygy diýilýär.Bölejikleriň ululygy bölejikleriň ululygyna we inçe bölejikleriň ululygyna bölünýär.Bölejikleriň ululygynyň klassifikasiýasy, köplenç elek usulyny kabul edýär.Mysal üçin, elekden 60 deşikli geçip bilýän bölejiklere ownuk bölejikler diýilýär, ýagny inçe bölejikleriň ululygy we elekden 40 deşikli geçip bilýän bölejiklere, gaty däneli uly bölejikler diýilýär.Käwagt orta bölejikleriň ululygyna bölünýär, käbirlerine mikropowder diýilýär.

Öýjükli kelläniň “galyňlygy (granulirligi)” dürli reňk tegelekleri bilen kesgitlenýär.Bölejikleriň ululygy “orta”, grit sany bolsa 170 mesh bolup, birinji derejeli ýokary derejeli we köp adamlar üçin amatly;grit derejesi barada aýdylanda, mesh sany näçe köp bolsa, bir ekranda deşikleriň sany şonça köp we bölejikler näçe inçe bolsa..

2. üwürmek güýji

Öýjükli tigiriň bölejikleriniň ululygy, iş böleginiň üstki gutarmagyna we gaýtadan işleýiş netijeliligine ep-esli täsir edýär.Qualityokary hilli garyndy (wolfram polat) üweýji kellesini kesmek üçin göwher üweýji kellesi “üwemek” prinsipinde işleýär we emele getirýän güýç üstündäki ýalpyldawuk “göwher örtükden” gelýär.Bölejikleriň ululygy näçe uly bolsa-da, el näçe gödek duýulsa we ýylmaýjy güýç şonça-da köp bolsa, zyýanly bolar.Abraziw däneler näçe inçe bolsa, üweýiş has birmeňzeş we işlenen eseriň ýüzüni has ýumşak edýär, ýöne kesiş mukdary beýle uly däl, şonuň üçin üweýiş netijeliligi birneme pes.

Gyrasy gurallar

Göwher üweýji diskleri saýlamak

1. Daş görnüşi synlamak

Daş görnüşinden tutuşlygyna birmeňzeş bolmaly we ýarylmaly däl.Bu esasy talap.Şol bir wagtyň özünde, dogry önümiň saýlanmagy üçin galplyga garşy ştrih-kodlaryň we kär şahadatnamalarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.

2. Dykyzlygy agramy

Göwher kesýän diskleriň dykyzlygy başga, öz standartlaryňyza görä saýlamaly.Mundan başga-da, agram näçe agyr bolsa, kesiş diski näçe galyň bolsa we näçe galyň bolsa, şonça-da ulanylar.

Aboveokardakylar, göwher ýylmaýjy diskleriň galyňlygyny nädip tapawutlandyrmalydygyny we laýyk üweýji diski nädip saýlamalydygyny görkezýär.Düşündiňmi?Has köp ýylmaýjy diskler barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, Z-LION-a üns bermegiňizi haýyş edýäris, Z-LION size has ajaýyp maslahat berer!


Iş wagty: Iýun-02-2022