Resin göwher ýalpyldawuk ýassyklar bilen polýak kafelini nädip düzmeli

Bizden köplenç Z-LION plitkalary täzeläp bolarmy diýip soraýarlar?Bu soraga jogap, elbetde, hawa, sebäbi ylmy nukdaýnazardan seredilende, islendik obýektiň gutarnykly gutarmagy täzelenip bilner, bu diňe abatlamagyň ähmiýetine baglydyr.Bejeriş keramiki çerepisanyň ajaýyp täsirini uzak wagtlap saklamagy we has berk bolmagy üçin.Elbetde, täzelenmeli.Kafeliň iň owadan täsirini görkezmegini isleseňiz, abatlamakdan başga-da zlion ulanmaly bolarsyňyzrezin göwher ýalpyldawuk ýassyklarsüpürmek üçin.

rezin reňkleýji ýassyklar

 

Mysal üçin, keramiki plitalarda ýalpyldawuk plitkalar palçykdan ýasalýar we bahasy birneme arzan.Şeýle plitkalar täzelenmeli bolsa, çykdajy nukdaýnazaryndan tygşytly däl.Elbetde, täzelenmek maslahat berilmeýär.Şeýle-de bolsa, keramiki plitalaryň arasynda käbirleri vitrirlenen plitkalar ýa-da syrçaly plitkalar bar.Ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen dürli meseleler ýüze çykar.Bahasy nukdaýnazaryndan, şeýle plitkalary täzelemek Plitkalary çalyşmakdan has amatly, şonuň üçin tebigy ýagdaýda abatlamak maslahat berilýär.

Şu gün,Z-LIONkeramiki plitkalaryň umumy meselelerine, täzelenmelidigini ýa-da ýokdugyny nädip saýlamalydygyna we abatlaýyş işlerine jikme-jik jogap berer.

Pol plitalary bilen iki umumy mesele bar:

1: Çeňňek we kafel boşluklarynyň garalmagy

Pol plitalarynyň arasyndaky boşluklarda tozan ýygnanmagy sebäpli wagtyň geçmegi bilen aňsatlaşýar.Adaty kafel gurluşygynda sement köplenç kädini çalyşmak üçin ulanylýar, käbirleri tebigy ýagdaýda boşluklary galdyrjak kädini hem ulanmaýarlar.Ilkibaşda, plitkalaryň gurluşygynda oňat dykyzlandyryjy serişde ulanylsa, plitkalaryň arasyndaky boşluklarda çyglylyk meselesi doly öňüni alyp bolar.Tüýdük serişdesini ulanmak üçin iň amatly wagt, plitkalar ýelmenden 48 sagadyň dowamynda.Gurulmazdan ozal, kerpiç bogunlarynyň bölekleri aýrylmaly, şemalladyş we howa gury ýerde saklanmaly, soňra bolsa toprak topragy ýaly boşluga basylmaly.Soňra kerpiçiň galan bölegini arassalaň.

83025aafa40f4bfb91db8b62135820f5f736189c

2: Kafeliň üstü reňkli we reňkli

Plitkalar ýygnalyp, bişirilip, agregatlardan, baglaýjylardan we pigmentlerden basylýandygy sebäpli, plitkalaryň köpüsi palçykdan ýa-da kwars çägesini agregat hökmünde ulanýarlar we daş ýaly minerallara baý däl.Şonuň üçin minerallaryň täsiri we toplumlaýyn paýlanyşy sebäpli keramiki kafeliň gatylygy birneme pes, çyzmak aňsat, könelmeýän we daşyň zerikli we reňkli bolmagyna sebäp bolýar.

QQ 图片 20220525110755

Göwherçygly ýalpyldawuk ýassyklar

Bejeriş usuly ädimleri:

Gerekli gurallar: kafel abatlaýyş enjamy, göwher ýalpyldawuk ýassyklar, kafel owadanlaýjy, kesiji, tozan sorujy

1. Arassalamak: ilki plitkalary arassalaň

2. Gorag: Hapalanmazlyk üçin mebelleri ýa-da burç tagtasyny möhürläň.

3. Süýşmek: Aralygy deň derejede kesmek üçin kesiji maşyn ulanyň, soňra plitkalaryň arasyndaky boşlugyň gara öwrülmezligi üçin tikişdäki tozany siňdiriň.

4. Gorag: Mermer suw geçirmezlik üçin kafeliň ýüzüne ýagly aralaşýan gorag serişdesini çalyň.

5. Owadan tikiş bejergisi: kafellerde owadan tikiş bejermek üçin kafel gözelligi tikin serişdesini ulanyň

6. üwürmek: Almaz üweýji diski goşmak üçin üweýji maşyny ulanyň we ýalpyldawuk zyňýança gödek we tertipli üwüriň.

7. Kristalizasiýa: Keramiki kafeliň ýüzüni kristallaşdyrmak üçin ýörite import edilen keramiki kafel kristalizasiýa poroşokyny, ýalpyldawuk pad bilen ulanyň.Rememberadyňyzdan çykarmaň: ulanylýan üweýji diskleriň hemmesi ýeriň üstünde bolmaly we ýylmaýjy diskleriň üstündäki modele görä gödek we jerime bolmaly.


Iş wagty: Maý-25-2022