Çygly göwher ýalpyldawuk padleri nädip ulanmaly

Mermer poluň ýumşak täzelenişi: Daş pol birneme çyzylan we ýumşak abatlaýyş işleri bilen täzelenip bilner.Olderde köne mum bar bolsa, ilki mumy, soň bolsa 800 # ulanyň.göwher ýalpyldawuk ýassyklaron minutlap ýuwmak.Bellik: grounderiň çygly bolmagy üçin çägeleme prosesinde suw goşuň we lagym suwlarynyň ikinji gezek hapalanmagynyň öňüni almak üçin sorujy maşyny ulanyň.Soňra 1500 #, 3000 # ýalpyldawuk diskleri we göwher suw üweýji diskleri çalşyň we ýokardaky usul bilen birin-birin üwüriň.Täzeleniş işleri tamamlanandan soň, daş ýüzündäki suwy arassa suw bilen ýuwuň we guradyň, mermer poluň üstünde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy.

214958456_103390118687283_8984909385071649201_n
Mermer poluň ortaça durkuny täzelemek: Daş ýüzüniň ýagtylygy ýitirilip, obýekti asla görkezip bilmeýän, ýöne çuňňur çyzylmadyk ýagdaýynda, abatlamak üçin ortaça abatlaýyş prosesi ulanylyp bilner.200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 # ýalpyldawuk padleri wegöwher üweýji disklerbirin-birin süpürmek.Polat usuly we ätiýaçlyk çäreleri ýokardaky ýalydyr.

Mermeriň çuňňur abatlanylmagy: Deşikler, howa şertleri, daşyň üstünde gaty poslama, ýalpyldawuk we çuňňur çyzgylar bar bolsa, çuňňur abatlaýyş prosesi abatlamak üçin ulanylyp bilner.Täzelenmezden ozal deşikleri abatlamaly.Usul aşakdaky ýaly: ilki deşiklerdäki kirleri arassalaň, soňra daşy guradyň we asyl daşyň reňkine we şöhlelendiriji aýratynlyklaryna laýyklykda getirilen epoksi rezin ýelimini ýa-da doýmadyk rezin ýelimini ulanyň.Reňklenenden soň, ony bejeriň, agyrlyk maşyny, täzelenen disk we 50 #, 150 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 # ýalpyldawuk göwher göwher terrazzo ulanyň.Öwürmek usullary we seresaplyklary ýumşak abatlaýyş usullary bilen deňdir.

QQ 图片 20220706133051

Ulanyş çäreleri:

1. Göçme suw üweýji we ýalpyldawuk maşyn ulanylanda, hereketlendirijiniň tizligi 4500 aýlawdan geçmeli däldir;iň ýokary basyş 3kgs / sm2 bolmaly.

2. Boýalanmazlygy üçin daşyň görnüşine meňzeş reňkli ýumşak (suw) üweýji kagyzy saýlamak has gowudyr.

3. üwürmek yzygiderliligi: gödekden inçe, soň bolsa ýalpyldawuk.Tutuş proses suwuň ýeterlik derejede sowadylmagyny talap edýär, ýöne ýalpyldawuk etapdaky suwuň mukdary kän bolmaly däldir.Daş üwemekde ulanylýan suw üweýji diskler, adatça göwher suw üweýji disklerdir.Göwher suw üweýji diskler göwher mikropdan we rezin baglanyşyk materiallaryndan ýasalyp, ajaýyp tehnologiýa we ösen önümçilik tehnologiýasy bilen ýasalýar.Olar esasan tebigy daşlar ýa-da dürli şekilli emeli daşlar üçin ulanylýar.Şeýle hem bezeg daşlaryny arassalamak, geýinmek we täzelemek üçin ulanylyp bilner.Týanbangyň bu suw üweýji kagyzy, müşderiniň isleglerine we endiklerine görä dürli el üweýjiler, poly abatlaýyş maşynlary, keramiki ýalpyldawuk maşynlar, burç ýylmaýjy enjamlar, pol üweýjiler we ş.m. bilen çeýe gabat gelip biler.Öýjükli yzygiderlilik gödekden inçe bolýar, soňra gerekli ýeri almak üçin ýuwulýar.

Aýratynlyklary:

1. Öýjükli diskiň birmeňzeş gyrasy, ýiti we çydamly, durnukly hili, uzak ömri, ýokary iş netijeliligi, ýeriň ýalpyldawuklygy, daşky gurşawy goramak, zäherli däl we solmaz.

2. Doly we standartlaşdyrylan bölejikleriň reňk ulgamy we oňat çeýeligi bar, granit, mermer, emeli daş we beýleki çyzyklary, kameralary, egrilen plitalary we ýörite görnüşli daşlary gaýtadan işlemekde amatlymy?Saýlamak üçin dürli şekiller we aýratynlyklar bar we dürli bölejikleriň ululyklaryny kesgitlemek aňsat.

3. Göwher gury ýylmaýjy disk, sowatmak üçin suw goşmazdan daş, aýna, keramika we beýleki materiallary ýuwup we üwemegi tamamlap biler.


Iş wagty: Iýul-06-2022