Jaýlanan beton pol senetçilik ukyplaryny paýlaşmak

Jaýlanan beton pollar çaltlyk bilen adamlaryň halaýan pollarynyň birine öwrülýär.Polatlanan beton pol, beton ýuwaş-ýuwaşdan ýuwujy maşynlar we göwher ýalpyldawuk padler ýaly abraziw gurallar bilen ýuwlandan we himiki gatylaşdyryjylar bilen birleşdirilenden soň emele gelen beton ýüzüne degişlidir.

Gurluşykçylar ýerüsti berkligini we dykyzlygyny güýçlendirmek üçin tebigy guýlan betonyň içine girmek we mehaniki üweýiş we ýalpyldawuklyk bilen tekizligini we şöhlelenmesini gowulandyrmak üçin himiki gatylaşdyryjylary ulanýarlar, şonuň üçin beton poluň öndürijiligi we aýratyn bezeg täsiri bar.

Şonuň üçin bölek satuw, ammar we ofisleriň köpüsi polat beton pollary saýlaýarlar.

kwars-daş

Polatlanan beton poluň ýalpyldawuk işini siziň bilen paýlaşaýyn:

Gödek üweýji

Bu proses metal matrisa bilen baglanan altyn agaç üweýji diskleri ulanmak bilen başlaýar.Bu bölek poldan ownuk çukurlary, menekleri, palçyklary ýa-da açyk reňkli örtükleri aýyrmak üçin ýeterlikdir, netijede tekiz gutarýar.

Betonyň ýagdaýyna baglylykda bu başlangyç gödek üwemek, adatça üç-dört basgançakly üweýiş prosesini talap edýär.

gowy üwemek

Bu amal, plastmassa ýa-da rezin matrisasyna salynýan rezin abraziw diskleri ulanyp, beton ýüzüni inçe üwemekdir.Gurluşykçylar pol islenýän ýalpyldawuklyga ýetýänçä üwemek üçin has inçe we has inçe diskleri ulanýarlar.Örän ýokary ýalpyldawuk üçin ahyrynda 1500 mesh ýa-da has inçe abraziw ulanylyp bilner.

Tejribeli polýakçylar poluň ýüzüne we aýrylan materialyň mukdaryna seredip indiki inçe mata haçan geçmelidigini bilýärler.

Jaýlanan

Ishinguwmak wagtynda içerki suw basma enjamyny ulanyň.Betona girýän möhür, ýalaňaç göz bilen zordan görünýär.Betony diňe içinden goraman, ony gatylaşdyrýar we dykyzlygyny ýokarlandyrýar.Bu ýerdäki örtügiň zerurlygyny aradan aýyrýar we tehniki hyzmaty ep-esli azaldar.

QQ 图片 20220608142601

Eger polat iň soňky ýalpyldawuk döwürde ýüzüne ulanylsa, poly ýalpyldawuk eder.Bu ýalpyldawuklar, ýalpyldawuk wagtynda üstünde galan galyndylary aýyrmaga kömek edýär, tegmile çydamly ýer döredýär.

Betony çygly ýa-da gury edip bilersiňiz.Her usulyň artykmaçlyklary bar bolsa, häzirki wagtda has çalt, has amatly we ekologiýa taýdan arassa bolany üçin, gury polishing häzirki wagtda pudakda iň köp ulanylýan usuldyr.

 

Häzirki wagtda gurluşyk toparlarynyň köpüsi gury we çygly polat usullarynyň utgaşmasyny ulanýarlar.Gury polat, has beton aýrylandan soň başlangyç üweýiş ädiminde ulanylýar.Surfaceerler tekizleşip, gurluşykçylar metal abraziwlerden has inçe rezin abraziwlere geçende, köplenç çygly ýalpyldawuklyga geçýärler.


Iş wagty: Iýun-08-2022