Pol reňk gurluşynda beton poly üwemegiň ähmiýeti

Epoksi poluň boýagy gurluşykdan ozal ýeriň ýagdaýyny tassyklamaly.Uner deň däl bolsa, köne boýag bar, boş gatlak we ş.m. poluň umumy gurluşyk täsirine gönüden-göni täsir eder.Bu ulanylýan boýagyň mukdaryny azaldyp, ýelmeşmegi artdyryp, reňk plyonkasyna zeper ýetirmegi aňsatlaşdyryp bilmez we umumy täsirini has ýumşak we owadan edip biler.Epoksi pol boýagy ulanylmazdan ozal, täze sement polundaky sement bloklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar we kül tozy ony aýyrmakda gowy rol oýnaýar, bu sementiň gözeneklerini netijeli açyp biler, epoksi rezin primer has gowy aralaşyp we çykyp biler.Absorbsiýa, epoksi pol reňk taslamasynyň hili möhüm rol oýnaýar.

Şonuň üçin sement ýa-da beton poly üwemek üçin ýörite ýylmaýjy ulanmak, üstündäki gatlak gatlagyny aýyrmak we esasy gatlagyň üstüni zerur gödeklige ýetirmek möhümdir.Maksat örtük materialynyň esasy gatlaga ýelmeşmegini güýçlendirmekdir.Esasy gatlagyň asyl hiline baglylykda ýörite üweýiş galyňlygy üçin talap ýok.

Beton poly ýylmaýjy bilen üwüreniňizde, ýalpyldawuk ýerleri sypdyryp bilmersiňiz, esasanam güýji pes bolan ýerleri güýçli bir ýere ýuwmaly, ýogsam boş ýerler örtük bilen ýykylar we wagt gaty çalt bolar we taslama çözülmänkä aýrylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, iki gezek üweýiş etmegi maslahat berilýär we iki gezek syzmagyň öňüni almak we has gowy ýuwmak üçin çyzgy görnüşinde bolýar.

QQ 图片 20220616103455

a.Pol gurulmazdan ozal esasy ýüzüni üwemek: vakuum üweýji maşyny ulanyň

Terrazzo esasy ýüzleri we has ýumşak we has dykyz sement bazasy üçin degişli gödeklik üpjün edilýär.

1. atingüzüň üstünde arassalamak aňsat däl ýüzýän tozany aýyryň we örtük bilen ýeriň arasyndaky baglanyşyk güýjüni güýçlendirmek üçin esasy ýüzüni çişiriň;

2. Bejerilmeli esasy ýeriň deňsizligi, tekizlemek roluny oýnamak üçin esasan ýumşadylýar.

b.El üweýji bilen üwürmek:

Uly ýylmaýjy ýa-da aýryp bolmaýan ýag bilen urup bolmaýan ýerler üçin, el üweýji bilen ýuwup bolýar.Üns beriňgöwher ýalpyldawuk ýassyklarulanmalydyr.

c.Çäge kagyzlaryny ýuwmak:

Uly sanderler we el üweýjiler bilen urup bolmaýan ýerler üçin, ýa-da önümçilik liniýasynyň aşagyndaky el üweýjiler bilen ýuwulmaly däl ýerler üçin, polishing effektini gazanmak üçin çäge kagyzy ýa-da sim çotgasy ulanylyp bilner.

QQ 图片 20220616103631

Epoksi pol boýagynyň gurluşyndan ozal ýerüsti bejeriş ädimleri:

1. Epoksi pol boýagy gurulmazdan ozal ýer toprak bolmaly, ilki bilen zibil arassalanmaly;

2. Ilki bilen ýeriň tekizligini barlamak we tekizligine we ýelmeşmegine täsir edýän bölekleri anyk bellemek üçin 2 metrlik hökümdar ulanyň;

3. tozany tozansyz ýylmaýjy bilen üwende, aýratyn bellikli böleklere seresap boluň, ýylmaýjynyň ortaça ýöreýiş tizligi 10-15 m / min;

4. Şertnamada aýratyn talaplar ýok bolsa, asfalt ýeriň aşagyndan bir millimetre çenli kesilse, asfalt üweýiş wagtynda beýleki ýerlere getirilmezligi we boýag ýüzüne sebäp bolmagy üçin asfalt bilen bogunlary giňeltmek; sary öwürmek;aýratyn talaplar bar bolsa, giňeltmek bogunlary ulanylanda, giňelme bogunlaryndaky mazmun düýbünden aýrylmalydyr;

5. Çäge basýan maşyn ýer bilen bejerilende, ilki bilen göterilen bölekleri üwemek üçin tozansyz ýylmaýjy ulanmaly.Tekizlik esasan talaplara laýyk gelýär, soň bolsa çäge basýan maşyn birleşýär, şonuň üçin çäge basýan maşyn esasy birmeňzeş tizlikde hereket edip biler we kesgitli tizlik ýeriň güýjüne esaslanmalydyr.Çäge basmagyň täsiri bolup biler;

6. Enjamlaryň gyrasy ýa-da tozansyz ýylmaýjy bilen baryp bolmaýan ýerler üçin el bilen ýylmaýjy ulanyň we wakuum ediň, ýöne diwarlara we enjamlara zeper ýetirmäň;

7. Tekizligi täzeden barlaň we tekizligiň talaplaryna laýyk gelýänçä poluň boýagynyň gurluşyk talaplaryna laýyk gelmeýän bölekleri süpürmegi dowam etdiriň (hökümdar tarapyndan 2 m 3 mm-den köp däl);

8. Arassaçylyk talaplarynyň standartlara laýykdygyny ýa-da ýokdugyny, ýag tegmillerini, suw belliklerini, asfalt, sement böleklerini, lateks boýagyny, sement ýüzýän kül we ş.m. barlaň;

9. poluň boýag asty diňe reňklemekden ozal ýer bilen bejermek standartyna ýetensoň ulanylyp bilner.


Iş wagty: Iýun-16-2022